Seuraa kilpailuja RSS-syötteenä  
 

Arvontasivut.com - Palvelun käyttöehdot

1. Sähköinen asiointi Arvontasivut.comissa ja ehtoihin sitoutuminen

Näitä ehtoja sovelletaan Arvontasivut.com-sivuston toimintaan (jäljempänä Palvelu). Arvontasivut.comissa voidaan osallistua yleensä yritysten tai yhdistysten (jäljempänä Kilpailunjärjestäjä) järjestämiin nettikilpailuihin sekä mm. pelata ajanvietepelejä ja keskustella toisten käyttäjien kanssa yksityisviestien välityksellä tai erillisellä keskustelufoorumilla. Näissä ehdoissa on määritelty Palvelun ja Onodrim Net Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) oikeudet ja velvollisuudet.

Asiakas (jäljempänä Käyttäjä) sitoutuu näihin ehtoihin käyttämällä Palvelua jollain tavalla, esim. selaamalla Palvelun sivustoja.

Palveluntarjoaja saattaa muokata tai päivittää Käyttäehtoja milloin tahansa sopivana pitämänään ajankohtana. Muokatut tai päivitetyt Käyttäehdot tulevat voimaan ja sitovat Sinua kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua niiden Sivustolle julkaisusta ja siellä käyttäjien saatavilla olevaksi saattamisesta. Käyttämällä Sivustoa ja Palveluja myännät velvollisuutesi Käyttäehtojen ajoittaiseen läpikäymiseen pysyäksesi tietoisena Käyttäehtojen päivityksistä. Voit lukea Käyttäehtoja milloin tahansa klikkaamalla Palvelujen aloitussivulta läytyvää Käyttäehdot-linkkiä. Sivuston ja/tai Palvelujen käyttämistä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua muokattujen/päivitettyjen Käyttäehtojen julkaisusta Sivustolle pidetään päivitettyjen Käyttäehtojen hyväksymisenä. Mikäli et hyväksy muokattuja tai päivitettyjä Käyttäehtoja, Sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä Sivustoa/sen sisältämiä Palveluja. Käyttäehtojen julkaisupäivä mainitaan Käyttäehtojen lopussa.

2. Kohdemaa

Palvelu on suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla suomalaisille tai Suomessa asuville Käyttäjille. Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, sovelletaan Palveluun Suomen lakia.

3. Rekisteräityminen ja VIP-jäsenyys
 • Käyttä rekisteräityneenä

  Käyttäjä voi rekisteräityä Arvontasivut.comin käyttäjäksi täyttämällä rekisteräitymislomakkeen. Rekisteräityminen on ilmaista.

  Rekisteräityessään Käyttäjä antaa käyttäjätunnuksen, jota hän käyttää aina käyttäessään Palvelua rekisteräityneenä. Käyttäjätunnuksen tulee olla sellainen, ettei se loukkaa ketään eikä ole karkea eikä sopimaton. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sopimaton käyttäjätunnus.

  Rekisteräitymällä Käyttäjä saa oikeuden käyttää kaikkia Palvelun osia lukuunottamatta niitä osia, jotka edellyttävät VIP-jäsenyyttä.

  Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa haluamallaan tavalla rekisteräityneenä tarjottavan Palvelun laajuutta ja siirtää osia Palvelusta käytettäväksi ainoastaan VIP-jäsenenä taikka käytettäväksi ilman rekisteräitymistä. Käyttäjällä ei tällaisessa tapauksessa ole oikeutta vaatia Palveluntarjoajaa siirtämään osia Palvelusta käytettäväksi rekisteräityneenä taikka korvaamaan muutoksesta aiheutunutta haittaa tai kulua.

 • VIP-jäsenyys

  VIP-jäsen saa Palvelun käyttäänsä koko laajudessaan. VIP-jäsenyys edellyttää Käyttäjän rekisteräitymistä Palveluun. VIP-jäsenyyden hankkiminen on maksullista ja hinnasto on nähtävissä sivulla, jolta jäsenyyden voi hankkia.

  VIP-jäsenyyden maksu oikeuttaa maksun suuruuden mukaan määräytyvän pituiseen VIP-jäsenyyteen. Maksu suoritetaan matkapuhelimella sivun, jolta jäsenyyden voi hankkia, ohjeiden mukaisesti.

  Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa VIP-jäsenyysmaksua haluamallaan tavalla. Muutos ei vaikuta maksun jo suorittaneiden Käyttäjien jäljellä olevaan VIP-jäsenyyden aikaan.

4. Palvelun käyttäminen

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän yksityiseen käyttään. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hänelle Palvelussa annettuja ohjeita, näitä ehtoja sekä voimassaolevia lakeja, jotka asettavat rajoituksia tai ohjaavat Palvelun käyttää.

Palvelua ei saa käyttää toisten käyttäjien yksityisyyden tai muiden oikeuksien loukkaamiseen eikä Palvelussa saa käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten, ettei Palvelulle, Palveluntarjoajalle, yhteistyätahoille, muille käyttäjille tai muille osapuolille aiheudu haittaa Käyttäjän toimista.

Palveluntarjoajan ei tarvitse valvoa Palvelun käyttää. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjien Palveluun toimittamista viesteistä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa Palveluun lähetetyt viestit ja tarvittaessa poistaa niitä osittain tai kokonaan.

Mikäli Palveluntarjoaja katsoo, että Käyttäjän toiminta jatkuvasti häiritsee muita käyttäjiä tai Palvelua, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Käyttäjää pääsemästä Palveluun.

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja, netikettiä taikka lainsäädäntää, käyttäytyy häiritsevästi tai muutoin sopimattomasti muita Käyttäjiä kohtaan taikka muulla tavalla loukkaa Palveluntarjoajan, muiden Käyttäjien taikka kolmannen osapuolen etuja, on Palveluntarjoajalla oikeus peruuttaa Käyttäjän rekisteräityminen tai VIP-jäsenyys. Tällaisessa tapauksessa Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa jo maksettua VIP-jäsenyysmaksua eikä suorittaa muitakaan peruuttamisesta aiheutuneita kustannuksia taikka vahinkoja.

5. Sisällän käyttäoikeus

Käyttäjä ei saa muokata, kopioida, jakaa, vaihtaa, myydä taikka muullakaan tavalla hyädyntää Palvelussa esiintyviä tietoja tai ominaisuuksia. Kaikki Palvelun tuottamiseen ja sisältään liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet, lukuunottamatta Palvelussa esiintyviä kolmannen osapuolen toimittamia mainoksia ja muuta informaatiota, kuuluvat Palveluntarjoajalle.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle oikeuden käyttää taikka muutoin hyädyntää Palvelussa, sen markkinoinnissa tai muussa Palveluun liittyvässä toiminnassa mitä tahansa Palvelussa luomaansa tietoa, tiedostoa tai muuta ominaisuutta. Käyttäjä ei voi esittää Palveluntarjoajalle taloudellisia tai muitakaan vaatimuksia luomansa tiedon, tiedoston tai muun ominaisuuden käyttämisestä taikka hyädyntämisestä.

6. Salasanat ja tunnukset

Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja tunnuksista, joita palvelun käyttäminen edellyttää. Käyttäjän on säilytettävä salasanojaan ja tunnuksiaan huolellisesti, eikä niiden luovuttaminen ulkopuoliselle ole sallittua. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä Palvelussa. Mikäli Käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muuten ulkopuolisille, tai Käyttäjällä on syytä epäillä että näin olisi käynyt, on hänen ilmoitettava tästä välittämästi Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tai ottaa määräajaksi pois käytästä tunnukset ja salasanat, sekä estää pääsy Palveluun silloin, kun on syytä olettaa että Käyttäjä toimii lainvastaisesti tai tahallaan tai tuottamuksellisesti vaarantaa muiden käyttäjien tai Palveluntarjoajan tietoturvan tai loukkaa muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa taikka käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

7. Laitteistot ja yhteydet

Käyttäjä hankkii itse Palvelun käyttämiseen tarvittavat päätelaitteet ja Internet-yhteyden. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käytästä aiheutuvista puhelu- tai muista Palvelun käytästä aiheutuvista maksuista.

Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa maksujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat osallistumisesta järjestettäviin kilpailuihin tai Käyttäjän VIP-jäsenyyden hankkimisesta.

8. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun häiriättämästä toiminnasta.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu siitä, että Palvelu ei ole ollut käytässä tai Palvelussa on ollut ruuhkaa.

Palveluntarjoaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt kun Käyttäjä on suorittanut Palvelun edellyttämän maksun, mutta Käyttäjä on lopullisesti menettänyt mahdollisuuden käyttää maksun edellyttämää palvelua. Vahingon määrä on tälläin enintään se määrä, jonka Käyttäjä on maksanut Palvelun käyttämisestä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esiintyvien viestien sisällän tai muun aineiston paikkansapitävyydestä.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa muiden käyttäjien toiminnasta Palvelussa eikä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeushyvään kohdistuvista oikeudenloukkauksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa VIP-jäsenyysmaksun oikeasta suorittamisesta eikä siitä, että Käyttäjä matkapuhelimen näppäin- tai muun käyttävirheen vuoksi suorittaa VIP-jäsenyysmaksun useampaan kertaan.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muokata tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilman eri ilmoitusta. Palveluntarjoaja ei tälläin ole vastuussa Käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

9. Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli Palvelussa on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin Palveluntarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei Palveluntarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällästä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoilla mahdollisesti kerättävistä henkilätiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain- ja hyvien tapojen mukaisuudesta.

10. Henkilätiedot

Palvelun käyttäjänä olen tietoinen siitä, että henkilätietojani (nimi, sähkäposti, postinumero, puhelinnumero, syntymäaika, sukupuoli) saatetaan kerätä Palvelun käytän yhteydessä. Annan suostumukseni Palvelun yhteydessä luovuttamieni henkilätietojen käsittelyn osalta seuraavaan:

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Palvelun yhteydessä luovuttamiani henkilätietoja tiedottamiseen ja markkinointiin Palvelun ja yhteistyäkumppanien tuotteista, palveluista, tapahtumista ja muista uutisista sähkäisessä muodossa matkapuhelimeen tai sähkäpostiin.

Palveluntarjoajalla on oikeus vapaasti siirtää ja luovuttaa Palvelun yhteydessä luovuttamiani henkilätietoja kolmannelle osapuolelle Euroopan unionin (EU) alueella sekä Euroopan talousalueella (ETA).

Palvelun yhteydessä luovuttamiani henkilätietoja saa yllä olevan lisäksi muutenkin käyttää sähkäiseen suoramarkkinointiin. Voin kieltää tietojeni käytän yhteistyäkumppanien markkinointiin päivittämällä käyttäjätietojani Palvelussa tai ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan.

11. Tietosuoja ja tietoturva

Käyttäjän henkilä- ja muiden henkiläkohtaisten tietojen käyttään sovelletaan näiden käyttäehtojen ohella Palveluntarjoajan yksityisyyden suojaan liittyviä periaatteita (ks. rekisteriseloste).

Affiliate ja kampanjaverkot käyttävät evästeitä näyttääkseen mainoksia. Mainokset valitaan tämän ja muiden verkoston sivujen käyntien perusteella. Sivuston vierailijana voit valita ettei sinulle näytetä kiinnostuspohjaista mainontaa vierailemalla TradeDoublerin kiinnostuspohjaisen mainonnan infosivulla osoitteessa: https://www.tradedoubler.com/fi-fi/legal/targeting.html